• Baner

Szkoda osobowa

Poszkodowany może zgłaszać trzy różne rodzaje roszczeń o:

Świadczenie pieniężne obejmujące koszty:

  • leczenia (leki, porady lekarskie, zabiegi, rehabilitacja, badania)
  • przejazdów (do i ze szpitala, do poradni, na rehabilitację, na komisję lekarską)
  • zniszczonej odzieży i rzeczy osobistych (np. okulary, ubrania)
  • przejazdów osób bliskich (odwiedziny) podczas pobytu w szpitalu
  • wyrównania utraconych dochodów
  • zakupu sprzętu do rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego (m.in. kołnierze, kule, wózek inwalidzki, protezy, aparat słuchowy)


Rentę

  • z tytułu zwiększonych potrzeb (jeżeli Poszkodowany ma stałe, miesięczne zwiększone potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją oraz koniecznością zapewnienia opieki)
  • wyrównawczą (jeżeli Poszkodowany utracił stale lub czasowo, częściowo lub całkowicie zdolność do pracy)
  • z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość (jeżeli Poszkodowany utracił korzyści, które mógł uzyskać dzięki swoim indywidualnym cechom)


Zadośćuczynienie, tj. pieniężną rekompensatę za cierpienia fizyczne (ból i inne dolegliwości) oraz psychiczne (negatywne uczucia związane z uszkodzeniem ciała, zeszpeceniem, wyłączeniem z normalnego życia, niemożnością kontynuowania działalności zawodowej itp.)

Powrót szkody osobowe